Детские сады | Полезная информация для всех

VOICE શબ્દ માટેના ટેસ્ટ શબ્દને બીજા O પર તપાસવાની જરૂર છે. જવાબની રાહ જોઈ રહ્યું છે ...

VOICE શબ્દ માટે તમારે બીજા O ને તપાસવાની જરૂર છે. જવાબની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ... આ કોઈ ચેક શબ્દ નથી. ઘણા શબ્દો કે જે શબ્દભંડોળના ક્રમમાં પ્રાથમિક ધોરણોમાં અચકાસણીય તરીકે શીખ્યા છે તે હકીકતમાં છે ...

કિન્ડરગાર્ટનમાં પિતૃ સમિતિના કાર્યને સક્ષમ રીતે કેવી રીતે ગોઠવવું?

કિન્ડરગાર્ટનમાં પિતૃ સમિતિના કાર્યને સક્ષમ રીતે કેવી રીતે ગોઠવવું? શુભ દિવસ! કૃપા કરીને કિન્ડરગાર્ટનમાં પિતૃ સમિતિની સ્થિતિથી પોતાને પરિચિત કરો. 1. કાર્યો અને કાર્યની સામગ્રી. પેરેન્ટ્સની કમિટી બનાવવામાં આવી છે...

подскажите пожалуйста стихи, песни о руках

подскажите пожалуйста стихи, песни о руках Руки материСкромные, прикрыв ладонь ладонью, Мирно руки на столе лежат.Сил лишившись, скрючив пальцы болью,Маленький платочек теребят.Были вы когда-то молодыми,Поцелуи нежные храня.. .Ласковые, добрые, родныеРуки,…

Охарактеризуйте зону актуального развития ребенка, согласно учению Л. С. Выготского

Охарактеризуйте зону актуального развития ребенка, согласно учению Л. С. Выготского Да откройте вы Выготского и почитайте первоисточник, вы с чужих слов обучаетесь? Зона ближайшего развития уровень развития, достигаемый ребенком в…

Подскажите кароткую присказку к сказкам

Подскажите кароткую присказку к сказкам Я там был, мед, пиво пил. По усам текло, да в рот не попало. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. . Без присказки…

Время работы со скольки и до скольки должен работать детский садик???

Время работы со скольки и до скольки должен работать детский садик??? график рабоы есть у администрации дс. Обычно сад работает с 8 до 19 или с 7 до 18. У…

Разъясните

Разъясните При проведении какого-либо исследования выбирают две группы. В экспериментальную входят дети, с которыми проводится работа по формированию чего-либо какими -то определенными методами. В контрольную — дети, с которыми такая…

Помогите написать маленький рассказ про бабушку для ребенка в детский сад

Помогите написать маленький рассказ про бабушку для ребенка в детский сад Привет я …У меня есть бабушка. Е зовут …Я е очень люблю! Когда она приезжает она всегда привозит подарки,…

Очень нужен стих про воздух!

Очень нужен стих про воздух! Свежий воздух малышам Нужен и полезен! Очень весело гулять нам! И никаких болезней!… автор Оксаночка Крынина Дыхание Я просыпаюсь в холодном поту Я просыпаюсь в…

Подкиньте пословицы и поговорки про овощи и фрукты для детского сада.

Подкиньте пословицы и поговорки про овощи и фрукты для детского сада. Всякому овощу сво время Лук от семи недуг Всякому овощу свое время. (русская пословица) Надо много времени, чтобы лист…

Подскажите, пожалуйста, распорядок дня в яслях! Со скольки лет ребёнка берут в ясли и что он должен уметь сам делать?

Подскажите, пожалуйста, распорядок дня в яслях! Со скольки лет ребёнка берут в ясли и что он должен уметь сам делать? Есть ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕО ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ, где написано: «Дошкольное образовательное…

Книги для средней группы детского сада

Книги для средней группы детского сада Карл Маркс «Капитал» Попросите у воспитателя в детском саду «Программу воспитания и обучения». Там для каждой возрастной группы есть перечень художественной литературы: стихи, сказки,…

кому положены льготы по оплате детского сада?

кому положены льготы по оплате детского сада? Дети с ограниченными возможностями здоровья ( дети инвалиды при соответствующей справке) посещают детские сады бесплатно, за содержание детей из многодетных семей оплачивается 50%…

И еще разделить на слоги:гном,змея,окунь

И еще разделить на слоги:гном,змея,окунь гном, зме-я, о-кунь. гном один слог зме-я -два о-кунь два слога сколько в слове гласных звуков столько и слогов Сколько в слове гласных звуков, столько…

кто знает что такое глисты

кто знает что такое глисты С возраста 6 — 7 месяцев малыш начинает активно познавать окружающий мир не только органами восприятия, такими как зрение, слух, обоняние, вкусовая чувствительность, но и…

Как правильно составить положение о детском творческом конкурсе?

Как правильно составить положение о детском творческом конкурсе? Утверждаю: Заведующий МБДОУ __________ ФИО ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе творческих работ например Самая оригинальная шляпа Общие положения Конкурс творческих работ Самая оригинальная шляпа…

Что проверяет роспотребнадзор в детских садах?

Что проверяет роспотребнадзор в детских садах? Вы наверно ч то перепутали, это не российский потребительский надзор, а российский образовательный надзор. Соблюдение СанПин. Ведение всех журналов, мед книжки, сетку занятий, режим…

Красивые стихи о логопеде. Очень срочно нужно!!! Поделитесь . пожалуйста !!!

Красивые стихи о логопеде. Очень срочно нужно!!! Поделитесь . пожалуйста !!! Терпение и творчество, Упорство и победа — Вот главные этапы В работе логопеда. Все Нади, Вани, Вити Должны заговорить,…

Санминимум для воспитателя в детском саду. Сроки давности.

Санминимум для воспитателя в детском саду. Сроки давности. ) Вот новый СанПиН 2013г.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от«Об утверждении…