темы для взрослых | Полезная информация для всех
સ્ત્રીઓ માટે ગુદા મૈથુન - તમારે શું જાણવાની અને સમજવાની જરૂર છે

સ્ત્રીઓ માટે ગુદા મૈથુન - તમારે શું જાણવાની અને સમજવાની જરૂર છે

હવે વધુ અને વધુ લોકપ્રિય હળવાશ અને સેક્સમાં વિવિધતા. પરંતુ, સિક્કાની "બે બાજુઓ" છે. જે છોકરીઓ ગુદા મૈથુન કરે છે તેમને શું જાણવાની જરૂર છે?!

અંતર્ગત તારીખ પહેલાં કયા ઉત્પાદનોને કાઢી નાખવું જોઈએ

Прокладывая путь к сердцу мужчины через его желудок, постарайтесь не переусердствовать. Существуют продукты, которые способны основательно испортить интимное свидание. Звучное бурление и колики в животе, образование газов, отрыжка – такие…

Де-стресс сексуальной жизни женщин, как избежать?

По мере старения половое влечение женщин может стремительно уменьшаться. Снижение либидо и удовольствия являются двумя основными жалобами. Не нужно раньше времени списывать данные изменения на изменение гормонов, стоит оценить особую…

Анальный секс. Теория, подготовка и практика

Хочется попробовать анальный секс, но в тоже время мышцы нервно сжимаются? Следующие советы помогут начать греческую любовь и наслаждаться ею. Теория В анальной области много нервов, и их стимуляция может…

Трудно ли быть женщиной?

Трудно ли быть женщиной? Простите, что отвечаю вопросом на вопрос, но… Трудно ли вообще жить? Женщинами ведь рождаются, а не становятся. Есть конечно отдельные личности, которым не нравится свой пол…

Гомосексуализм — болезнь или извращение? Можно ли вылечить гомосексуализм?

Гомосексуализм — болезнь или извращение? Можно ли вылечить гомосексуализм? Очень интересный и сложный вопрос, ответ на него не менее сложен. Почему? Потому, что к данному явлению следует подходить очень осторожно…

Правда, что в армии солдатам добавляли и добавляют в чай бром? Или это миф?

Правда, что в армии солдатам добавляли и добавляют в чай бром? Или это миф? В советское время добавляли.То,что мы становились от него спокойнее,не замечал.Это ж сколько надо брому выжрать,чтобы 18-20…

С маленьким половым органом призерватив ни к чему?

С маленьким половым органом призерватив ни к чему? Мужчина с небольшим половым членом не бесплоден ведь и легко может стать отцом! Если отцовство на данном жизненном этапе не планируется, то…

Нравятся ли мужчинам женщины с короткими, мальчишечьими прическами?

Нравятся ли мужчинам женщины с короткими, мальчишечьими прическами? Если девушке эта стрижка "к лицу" то не имею не чего против. Но предпочитаю минимальную длину девичьего волоса это когда стрижка соответствует…

Как оригинально послать на три весёлых буквы?

Как оригинально послать на три весёлых буквы? Отчасти за это я люблю свой ник и пользуюсь им не только на БВ. Я считаю что у меня в принципе достаточно развитый…

В какие моменты хочется покурить некурящему?

В какие моменты хочется покурить некурящему? Курила один раз в жизни, когда попала в серьзную аварию. Плакать не было сил, была в шоке, когда смотрела на искорженную сзади машину. Молча…

Почему весной играют гормоны?

Почему весной играют гормоны? Потому что после долгой зимней спячки, вся природа наконец-то оживает, распускаются листочки, цветочки, почки. Становиться тепло на улице. Вся природа будто предвещает начало новой жизни. Хочется…

Чем известен в истории Иван Калита?

Чем известен в истории Иван Калита? Тем, что получил ярлык от Ордынского хана на великое княжение, после того как этим же ханом был утвержден на Московское княжество. Короче, дань для…

Что такое писсинг?

Что такое писсинг? Есть люди, которых возбуждает урина, а точнее девушки, которые свою урину испорожняют. Они могут это делать на кого-либо, либо просто писать, и любитель писсинга от этого получит…

Газета + лужа = самооборона подручными средствами? Кто-нибудь пробовал?

Газета + лужа = самооборона подручными средствами? Кто-нибудь пробовал? Бред лучьше возьмите рублвые монеты, сделайте столбик по размеру вашей ладони, обмотайте вс это дело медицинским лейкопластырем — когда сей предмет…

Почему миссионерская поза нравится большинству женщин?

Почему миссионерская поза нравится большинству женщин? В разные периоды половой жизни женщины миссионерская поза нравится им по разным причинам. В начале половой жизни — эта поза вызывает меньше всего стеснений,…

В чем суть позы 69?

В чем суть позы 69? Обратите внимание на сами цифры. Их конфигурация говорит сама за себя. Партнры во время интима располагаются в позе "наоборот". Условно говоря, ногами в разные стороны,…

Девственная плева не всегда повреждается при половом акте?

Девственная плева не всегда повреждается при половом акте? Да, такое случается. Далеко не редкость, когда некоторые девушки умудрялись заниматься сексом некоторое время, но при этом не нарушалась целостность девственной плевы.…